ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS

Elkészült, megszületett, sokszori módosítás és társadalmi konzultációt követően most már végleges (teljesen végleges vagyis véglegesen végleges 🙂 az önkéntes szerződésünk… Na, végre.  A Civil Rádió mai naptól érvényes szerződése a hozzátartozó bevezetővel itt olvasható.

Kedves Civil Rádiós Önkéntes Társam!

 

Köszönöm, hogy Velünk tartasz, és munkáddal segíted a Civil Rádió munkáját, közös céljaink megvalósulását!

Az, hogy egy olyan közösségi adó, mint a Civil Rádió, 24 órában képes legyen értékes szöveges tartalmakkal és válogatott rétegzenékkel jelen lenni az éterben, csak az önkéntesek felelős és sokszor áldozatkész munkájának eredménye. Egy olyan közös produktum, melynek sikere és minősége mindannyiunkon múlik. Vagyis Rajtad, aki most arra szerződsz a Civil Rádiót működtető Civil Rádiózásért Alapítvánnyal, hogy részt veszel abban a tevékenységben, melynek eredménye, hogy Budapesten (és az internet segítségével gyakorlatilag az egész világon) elérhetőek legyenek hallgatóink számára azok a pártatlanul, több szempontból is megvilágított társadalmi, szociális, kulturális, környezetvédelmi információk; értékes zenék, irodalmi alkotások (és még sorolhatnám, mi minden nincs máshol, ami van a Civil Rádióban); megjelenjen az a több szempontú megközelítés, ami a felnőtt, önállóan dönteni képes hallgatókhoz szól.

Te, aki önkéntesként azért csatlakozol hozzánk, mert egy vagy több ügyet olyan fontosnak tartasz, hogy idődet, energiádat, tudásodat arra használod, hogy a rádió csatornáin keresztül minél több emberhez eljuttasd az üzenetedet, itt a helyeden vagy. Te vagy a Civil Rádió működésének alapja.

Az, hogy szerződést kötünk egymással, jelzi, hogy egy közös ügy megvalósítását tűztük ki célul, és együttműködésünket hosszú távon komolyan gondoljuk. A szerződéssel felelősséget vállalunk egymásért, és azért, hogy a legjobb tudásunk szerint dolgozunk együtt a szabad, független tájékoztatás megvalósításáért.

Az Önkéntes szerződés számomra egy kézfogás, egy gesztus, amelyben mindkét fél jelzi, hogy komolyak a szándékai, hogy végiggondolták, mit vállalnak, mit tudnak nyújtani egymásnak. Komoly elköteleződés.

Köszönöm, hogy a szerződés aláírásával jelzed, hogy számíthatunk Rád, és elkötelezetten részt veszel a Civil Rádió munkájában! Ugyanezt várhatod Te is el a Civil Rádió vezetésétől.

Kívánok sok jó műsort, és hosszú, közös munkát!

Görög Mária
Civil Rádiózásért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

___________________________________________________________________________

 

Önkéntes Szerződés

Amely létrejött egyrészt:

 

a Civil Rádiózásért Alapítvány

1115 Budapest, Sztregova utca 3.

mint Fogadó szervezet,

(a továbbiakban Civil Rádió),

 

másrészről:

 

név:  
anyja neve:  
lakcím:  
tartózkodási hely:  
születési idő, hely:  
önkéntes tevékenység kezdete:  

mint: Önkéntes

(a továbbiakban Önkéntes),

 

között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

 

 1. A felek megállapodnak abban, hogy a Civil Rádió az önkéntes szerződés aláírását követően a fenti időponttól  az Önkéntest határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Civil Rádiónál a jelen szerződés részét képező I. Mellékletben meghatározott önkéntes tevékenységet végezhet az ugyanezen mellékletben foglalt feltételek szerint.

 

 1. A Civil Rádió vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.

 

 1. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Civil Rádiózásért Alapítvány Alapító Okiratát (mely a Civil Rádió weboldalán elérhető), az abban foglalt célokkal egyet ért és önkéntes tevékenység során e célok megvalósulását tarja szem előtt.

 

 1. A Civil Rádió vállalja, hogy az Önkéntes számára a tevékenysége végzéséhez legszükségesebb eszközöket a jelen szerződés részét képező II. Melléklet szerint biztosítja.

 

 1. Az Önkéntes vállalja, hogy a Civil Rádió fizikai eszközeit (pl. stúdió, számítógép), online felületét (pl. weboldal, facebook) és szellemi tulajdonait (pl. logó, szlogen) a jelen szerződés részét képező II. Mellékletben foglaltak szerint használja.

 

 1. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta.

 

 1. Az Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nyilvánosan nem tanúsíthat olyan magatartást, amely összeegyeztethetetlen a Civil Rádió által képviselt alapvető értékekkel és így nem méltó a Civil Rádió önkénteseihez.

 

 1. Az önkéntes tevékenységért az Önkéntes semmiféle anyagi ellenjavadalmazásban nem részesülhet, éves „elszámolás” alapján azonban tájékoztatást kap, hogy az adott tárgyévben mennyivel járult hozzá a Civil Rádió működéséhez. A 350/2011 (XII.30.) Korm. rend. 4§. (5)-nak megfelelően, az önkéntes munka egy órára jutó értékének kiszámításánál a mindenkori legkisebb havi minimálbér százhatvanad részét kell figyelembe venni.

 

 1. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is bármikor megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

 

 1. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, illetve a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről irányadóak.

 

A szerződő felek a jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

 

 

Budapest, ……………..…………………….

 

 

Görög Mária

Civil Rádiózásért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Önkéntes

 

 

 

I. Melléklet

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK

 

A Civil Rádiónál végezhető önkéntes tevékenységeket és végzésük feltételeit jelen melléklet tartalmazza.

 

Az egyes önkéntes tevékenységek koordinálását a Civil Rádió kuratóriuma által erre kijelölt önkéntes vagy fizetett munkatárs végzi. A koordinálással megbízott személy köteles a legjobb tudása szerint a tőle elvárható legtöbb segítséget megadni az önkénteseknek tevékenységük végzéséhez. Az önkéntesek feladatuk végzésében kötelesek elfogadni a koordinálással megbízott személy iránymutatásait – amennyiben azokkal nem ért egyet, panaszával a kuratóriumhoz fordulhat, mely következő ülésén köteles azt kivizsgálni.

 

A koordinátorok személyéről és elérhetőségeiről az önkénteseknek a kuratórium ad elektronikus úton tájékoztatást. Amennyiben adott tevékenységnek aktuálisan nincs kijelölt koordinátora, a koordinátori feladatokat a kuratórium látja el.

 

A Civil Rádióban elsődlegesen végezhető önkéntes feladatok – a szervezet alapvető működési profiljának megfelelően – a műsorkészítéshez és a hozzá kapcsolódó lebonyolításhoz, technikai feladatok ellátásához kapcsolódnak. Az alábbi részletesebb leírásban ezen két önkéntesi tevékenységhez kapcsolódó feladatokat foglaltuk össze. Természetesen több olyan feladat és feladatkör is létezik, amelyek a napi működéshez közvetetten járulnak hozzá (weboldal fejlesztés és karbantartás, adminisztratív feladatok, marketinghez és forrásteremtéshez kapcsolódó részfeladatok, stb.) – ezeket e szerződés melléklete részletesen nem foglalja össze. Az egyéb tevékenységi körbe sorolható feladatok ellátása esetén, az önkéntessel kötött szerződés mellékletében egyénileg foglaljuk össze az önkéntes vállalásokat.

 

 

1. Műsorkészítés

A műsorkészítői tevékenységbe a következők tartoznak: műsorvezetés, műsorszerkesztés, hírolvasás, hírszerkesztés.

Önálló műsorkészítővé minden önkéntes egy rövid felkészülési időszak után válhat, mely időszak alatt a Civil Rádió egy régebbi műsorkészítő önkéntese segíti a rádiós munkába való betanulást.

Új műsor indítását a Civil Rádióban ún. szinopszis (műsorterv) készítésével lehet kezdeményezni. A szinopszis elfogadása és három próbaadás elkészítése után indulhat új műsor a Civil Rádióban.

 

A műsorkészítési tevékenységet az egyes sávok tekintetében a sávszerkesztők koordinálják.

 

A műsorkészítő önkéntes vállalja, hogy

 • műsorainak témaválasztásánál és a téma feldolgozásánál figyelembe veszi a Civil Rádió által képviselt alapvető értékeket: a téma vagy annak feldolgozása semmiképpen nem lehet szándékosan gyűlölködő vagy kirekesztő, a műsorok vendégeinek esetleges ilyen típusú megnyilvánulásaitól a műsorvezetőnek kötelessége egyértelműen elhatárolódni;
 • nem eszik, cigarettázik a stúdióban, illetve módosult tudatállapotban nem lép be a rádióba;
 • alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem vezet rádióműsort;
 • vigyáz a stúdiótechnikára, és mindig jelzi a technikai hibákat, leállásokat a műszaki vezetőnek, de legalább a jelen lévő technikusnak;
 • az általa készített vagy felügyelt műsor kezdete előtt legalább 15 perccel megjelenik a stúdióban;
 • legjobb tudása szerint készül fel minden műsorra;
 • évente legalább egy alkalommal részt vesz a Civil Rádió közös találkozóin;
 • ha bármilyen oknál fogva nem tudja megtartani vagy elkészíteni a műsorát, akkor legalább 48 órával előtte, de a lehető leghamarabb jelzi ezt a sávszerkesztőnek;
 • legalább három héttel előre jelzi a sávszerkesztőnek, ha átmenetileg vagy végleg szüneteltetni kívánja műsorát;
 • amennyiben a rádió vezetése (kuratórium, szerkesztőbizottság vagy a sávszerkesztő) a műsorát más időpontra kívánja áthelyezni, időtartamán módosítani szeretne, apróbb tartalmi vagy formai változtatást kér, azt elfogadja.

 

A műsorkészítő önkéntes továbbá tudomásul veszi, hogy

 • a műsoridő nem a magántulajdona;
 • bármelyik Civil Rádióban élőben elhangzott vagy felvett hangzóanyag az Önkéntes elidegeníthetetlen szellemi terméke, amelynek kizárólagos felhasználói jogait átadja a Civil Rádiónak; a Civil Rádió azt korlátlanul használhatja;
 • a Civil Rádió jelen szerződéssel felhatalmazza az Önkéntest, hogy saját műsorait az „elhangzott a Civil Rádióban” megjelöléssel máshol is felhasználhatja. Erről értesítenie kell a Civil Rádió ügyvezetőjét.

 

A Civil Rádió vállalja, hogy

 • az Önkéntes számára biztosítja a műsorkészítés alapvető technikai és irodai feltételeit (lásd II. Melléklet);
 • nem élő műsor esetén biztosítja a műsor adásfolyamba kerülését;
 • a műsort archiválja és az önkéntes számára térítésmentesen elérhetővé teszi, azt az önkéntes a Civil Rádió megnevezése mellett szabadon közzéteheti;
 • a műsor számára helyet ad internetes weboldalán.

 

 

2. Technikusi tevékenység

A technikusi tevékenységbe a következők tartoznak: élő műsorok technikai lebonyolítása, felvételek készítése és hangvágás, archívumok kezelése, karbantartás.

Technikussá minden önkéntes egy rövid felkészülési időszak után válhat, mely időszak alatt a Civil Rádió egy régebbi önkéntes technikusa segíti a stúdiótechnika használatának elsajátítását.

 

A technikusi tevékenységet a mindenkori műszaki vezető koordinálja.

 

A technikus önkéntes vállalja, hogy

 • nem eszik, cigarettázik a stúdióban, illetve a technikai helyiségben valamint módosult tudatállapotban nem lép be a rádióba;
 • alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem végzi a tevékenységét;
 • vigyáz a stúdiótechnikára, és mindig jelzi a technikai hibákat, leállásokat a műszaki vezetőnek;
 • az általa kevert élő műsor kezdete előtt legalább 15 perccel megjelenik a stúdióban;
 • legjobb tudása szerint végzi feladatát;
 • évente legalább egy alkalommal részt vesz a Civil Rádió közös találkozóin;
 • ha bármilyen oknál fogva a rá bízott feladatot nem tudja elvégezni – különösen vonatkozik ez az élő műsorok keverésére –, akkor legalább 48 órával előtte, de a lehető leghamarabb jelzi ezt a műszaki vezetőnek;
 • legalább három héttel előre jelzi a műszaki vezetőnek, ha átmenetileg vagy végleg szüneteltetni kívánja technikusi tevékenységét;

 

 

 

 

II. Melléklet

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 

Jelen melléklet tartalmazza a Civil Rádió azon fizikai eszközeit,online felületeit és szellemi tulajdonait, melyeket minden önkéntes, a jelen mellékletben leírt feltételek betartása mellett a Civil Rádiónál végzett önkéntes tevékenysége során használhat – amennyiben ezekre igényt tart.

 

1. Fizikai eszközök

 • az Előkészítőben található számítógép, az arra telepített nyomtató és az onnan elérhető hálózati meghajtók;
 • az Előkészítőben található vezetékes telefon a műsorok szervezéséhez;
 • a technikai helyiség műsor-lebonyolításhoz szükséges eszközei a technikus önkéntesek számára;
 • az 1-es stúdió élő műsorok lebonyolításához;
 • a 2-es stúdió felvételre készülő anyagok készítéséhez.

 

Az Önkéntes a fizikai eszközök használatának kapcsán vállalja, hogy

 • csak az adott eszköz használatának biztonságos felhasználói szintű ismerete mellett veszi igénybe az adott eszközt, más esetben segítséget kér a használatához;
 • az eszközök meghibásodását, rendellenes működését haladéktalanul jelzi a műszaki vezetőnek;
 • minden eszközt csak a szükséges mértékben, szükséges ideig használ.

 

 

2. Online felületek

 

A Civil Rádió Önkéntesei azon online felületek szerkesztéséhez kapnak hozzáférést, mely önkéntes tevékenységükhöz szükséges. Hozzáférést a műszaki vezetőtől kell kérni.

 

Az Önkéntes – amennyiben jogosultságot kap valamely felület szerkesztéséhez –, ezek használata kapcsán vállalja, hogy

 • az adott felületet mindig a céljának megfelelően alkalmazza;
 • az adott felületen mutatott aktivitása a szükségesnél nem nagyobb mértékű és a vállalt önkéntes tevékenységhez kötődik;
 • a tartalmak közzétételénél figyelembe veszi a Civil Rádió által képviselt alapvető értékeket: a tartalom vagy annak kommentálása semmiképpen nem lehet szándékosan gyűlölködő vagy kirekesztő, a tartalomhoz kötődő esetleges ilyen típusú megnyilvánulásoktól pedig (pl. kommentek) az eredeti tartalom közzétevőjének kötelessége egyértelműen elhatárolódni.

 

 

3. Szellemi tulajdon

 • A Civil Rádió neve („Civil Rádió”, „Civil Rádió FM98”)
 • A Civil Rádió logói.
 • A Civil Rádió szlogenje: („Nyitott. Szabad. Hozzád szól.”)

 

Az Önkéntes a Civil Rádió szellemi tulajdonának felhasználásánál vállalja, hogy

 • azokat a Civil Rádió céljainak megfelelően használja;
 • nem használja őket olyan környezetben, mely a Civil Rádió alapvető értékeivel nincs összhangban;
 • amennyiben műsorkészítőként műsorának saját weboldalt, esetleg szóróanyagot hoz létre, azon a Civil Rádió nevét, szlogenjét és logóját megjeleníti, webes felület esetén a Civil Rádió weboldalára linkelve, papír alapú szóróanyag esetén pedig a weboldal címének feltüntetésével.
Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .